Заповнити реєстраційну форму автора
Вимоги до оформлення статей
Переглянути архів журналу

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Львівська економічна фундація запрошує до публікації у науковому виданні "Економічні студії" Випуск 1 (35) квітень 2022 р., що присвячене актуальним проблемам розвитку сучасної економіки, та пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної інформації в галузі економічної науки. У журналі публікуються роботи провідних експертів з проблем економіки і міжнародних економічних відносин, матеріали, підготовлені вітчизняними та зарубіжними фахівцями в галузі економічної науки і практики.

Завдання журналу – підвищення рівня економічної науки, а також створення дискусійної платформи для аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.
Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та інші галузі економічної науки.

Цільова аудиторія: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.

Науково-практичний журнал "Економічні студії"
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20515-10315 Р вiд 20.12.2013 р.
Мови видання: українська, англійська.
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN: 2311-9306
Наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar.
Науковий журнал до переліку фахових видань України, затверджених МОН України, не входить.

 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

 1. Заповнити реєстраційну форму автора.
 2. Надіслати до 1 квітня (включно) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні матеріали:

 • наукову статтю;
 • відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікаційного внеску.

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

Вартість публікації для авторів з України - 40 гривень за одну сторінку.

Вартість публікації для авторів з інших країн - 4 долара за одну сторінку.

Оплата здійснюється тільки після отримання повідомлення про прийняття статті до друку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Об’єм статті – від 10 до 20 сторінок.
 2. Формат сторінки: А4; всі поля по 2 см; сторінки не нумеруються; абзацний відступ – 1,25.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегель – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5.
 4. Рисунки і таблиці допускаються і вставлені в текст.
 5. Мова – українська, англійська.

Текст статті, що подається в редакцію, повинен містити наступні елементи (кожен пункт оформляється з нового рядка):

- індекс УДК (розташовується на початку наукової статті зліва);
- прізвище, ім'я, по батькові (українською та англійською мовами);
- вчений ступінь, вчене звання (українською та англійською мовами);
- аспірант, докторант (здобувач) із зазначенням кафедри та навчального закладу;
- посада та місце роботи, місто (українською та англійською мовами);
- назва статті (українською мовою і англійською мовою; (напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру);
- анотацію українською та англійською мовами, не менше 600-800 знаків. Анотація повинна в найбільш повній формі відображати зміст статті;
- ключові слова чи фрази, що використовуються в статті (до 12 фраз) українською та англійською мовами. Кількість слів в ключовій фразі не повинно бути більше трьох.

У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) наступні пункти:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог).

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
• Опублікувати як є;
• Опублікувати з незначними змінами;
• Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
• Відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
• Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 347.54.3

Бондар В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Львівського національного університету імені Івана Франка

  Bondar Viktor
  Lviv National University named after Ivan Franko

   

  СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  SOCIAL ASPECTS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

   

  Анотація.
  Ключові слова:

  Аннотация.
  Ключевые слова:

  Abstract.
  Keywords:

  Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Висновки.


  Література:

1. Бабак А. Державне регулювання ціноутворення і розвиток конкуренції у житлово-комунальній сфері. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. 2011. № 1(20). С. 4447.

Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:

 • автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
 • відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.

 

 

  З повагою, Редакція журналу «Економічні студії»

  79000, м. Львів, а/с 341

  Web: lef.lviv.ua
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
  Tel.: +38 063 204 34 31